Avís Legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

Denominació social: GRANOLLERS ESCENA, S.L.
Adreça: c/ Torras i Bages, 50 – 08401 Granollers
NIF: B 62 72 24 42
Registre Mercantil de Barcelona. Tom 34541, Foli 52, Full B250056, Inscripció 1.
E-mail: bustia@teatreauditori.granollers.cat

L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal.

GRANOLLERS ESCENA, S.L. es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i configuració del lloc web i d’aquest avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

2.1. GRANOLLERS ESCENA, S.L. és propietat del domini allotjat a la URL www.teatreauditoridegranollers.cat

Aquest lloc web forma part de GRANOLLERS ESCENA, S.L. de manera que el seu disseny, estructura, distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen a GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades al web, així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l’autorització expressa dels seus autors.

Queda expressament prohibit l’ús no autoritzat dels continguts d’aquest lloc web, i en especial, d’aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.

Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a comunicacio@teatreauditoridegranollers.cat .

2.2. Enllaços web

Els vincles d’aquest lloc a llocs webs de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per l’usuari el qual en cas d’utilitzar aquests enllaços, està sortint del web del Teatre Auditori de Granollers. Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta l’usuari a pàgines de les quals GRANOLLERS ESCENA, S.L. no n’és titular ni responsable jurídica.

En conseqüència, GRANOLLERS ESCENA, S.L. no es responsabilitza d’aquests llocs webs ni de qualsevol informació, programari, producte, material, serveis o qualsevol resultat que l’usuari pugui obtenir d’aquestes pàgines web.

3. CONDICIONS D’ÚS

3.1 Gratuïtat del servei

L’usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, productes i de les utilitats que ofereix GRANOLLERS ESCENA S.L mitjançant el web www.teatreauditoridegranollers.cat .

L’accés als serveis que s’ofereixen és gratuït. En cas d’haver-hi productes o serveis que requereixin un pagament, les condicions seran degudament comunicades.

3.2 Registre d’usuari

Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats de lloc web no exigeix registre d’usuari previ.

Els usuaris, però, sí podran sol·licitar la recepció d’informació i publicitat sobre el Teatre Auditori de Granollers, a la vegada que podran registrar-se per la compra d’entrades. En aquest cas, l’usuari haurà de complimentar el formulari corresponent. L’usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a GRANOLLERS ESCENA, S.L. o a tercers. Igualment, l’usuari es compromet a notificar a GRANOLLERS ESCENA, S.L. qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

3.3 Menors d’edat

Els menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que seran els responsables dels seus actes.

Aquest lloc web pot contenir informacions no adequades a menors d’edat. Per aquesta raó, s’informa als pares de l’existència de programes i eines informàtiques de bloqueig i filtre per a continguts d’internet inapropiats.

GRANOLLERS ESCENA, S.L. garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especial al públic familiar.

3.4 Usos permesos

Està permesa la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d’aquest lloc web, sempre de conformitat a la legalitat vigent, i amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel·lectual, i en compliment de les següents condicions:

  1. Usos compatibles amb la pàgina
  2. Que es faci per a obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d’ús i, especialment aquells que impliquin comunicació pública, haurà de ser, autoritzats, si s’escau, per GRANOLLERS ESCENA, S.L. i pels autors dels continguts.
  3. Respecte de la integritat del contingut.

4. RESPONSABILITATS I EXEMPCIONS

GRANOLLERS ESCENA, S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari.

GRANOLLERS ESCENA, S.L. no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web.

GRANOLLERS ESCENA, S.L. no és responsable dels danys que es puguin ocasionar a l’usuari o a tercers, en cas d’incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.

5. PROTECCIÓ DE DADES

Tota informació rebuda dels usuaris d’aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d’allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin a GRANOLLERS ESCENA, S.L. seran incorporades a un fitxer del qual GRANOLLERS ESCENA, S.L. és el titular, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per la qual han estat recollides.

Els usuaris que facilitin les seves dades, consenten expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre dintre de les finalitats per les quals han estat recollides.

En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a bustia@teatreauditori.granollers.cat.