Organització

 

Organigrama
Organigrama funcional on es presenta l'estructura general del Teatre Auditori de Granollers i on figuren les principals responsabilitats dels diferents departaments. 

Acords i creació de societat
Consultar document

Carta o catàleg de serveis
Consultar document

Bon govern
La creació d'entitats dependents d'una entitat local, està prevista en la Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local i en el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s'aprova el Text refós de disposicions legals vigents de règim local com a possibles formes de gestió directa dels serveis públics locals (article 85.2 A) de l' LRBRL. 

És per aquest motiu que el codi ètic de l’Ajuntament de Granollers és aplicable als ens dependents com és el cas de Granollers Escena, SLU.

Codi ètic

Codi de conducta d'alts càrrecs

 1. Acord de govern 82-2016
 2. Declaració del gerent 
  Contacte
 
 

Estatuts | 2002
Modificació dels Estatuts | 2021

Òrgans de govern

 1. Actes de sessions
 2. Alts càrrecs i directius 

-Declaració d'activitats
-Declaració de béns
-Declaració de béns (variació de dades)
-Perfil professional
-Retribució

Treballadors/es TAG

 1. Acords, pactes i convenis dels/les treballadors/es del TAG
  - Conveni col·lectiu de treball de Locals de l'Espectacles de Catalunya
  - Normativa laboral 2020
 2. Retribucions 2021
 3. Organigrama
 4. Convocatòries de selecció de personal: les convocatòries de selecció de personal que estiguin obertes per incorporar-se a la plantilla del Teatre Auditori de Granollers, romandran publicades a la web del TAG.